booked.net


banner nowy wersja 2

Jak dobrze przygotować się do spowiedzi?

serce jezusaJeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. 

Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. (1 J 1, 10.9)

Najpierw zdefiniujmy termin "spowiedź święta". Sakrament pokuty i pojednania inaczej spowiedź święta – jeden z sakramentów w katolicyzmie, anglikanizmie i prawosławiu. W Kościele rzymskokatolickim polega na wyznaniu grzechów przez wiernego (zwanego penitentem) duchownemu (zwanemu spowiednikiem). "...jest to sakrament w którym Pan Jezus przez usta kapłana odpuszcza nam grzechy po Chrzcie popełnione"

Aby spowiedź był ważna trzeba wypełnić 5 warunków dobrej spowiedzi 1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Szczera spowiedź.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

1. Rachunek sumienia. - ocena moralna własnego postępowania, myślenia etc.  Jak zrobić dobry rachunek sumienia? I. Grzechy przeciw Duchowi Świętemu 
II. Siedem grzechów głównych 
III. Dekalog i grzechy przeciw niemu I. Grzechy przeciw Duchowi Świętemu  1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego. (Człowiek taki mówi sobie: „Mogę grzeszyć, ile tylko mi się podoba. Bóg jest miłosierny, dlatego w chwili śmierci przebaczy mi grzechy i pójdę do nieba jak ci, którzy przez całe życie «męczyli się», usiłując nie grzeszyć".)
2. Rozpaczać albo wątpić o miłosierdziu Bożym. 
3. Uznanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać. 
4. Bliźniemu łaski Bożej nie życzyć lub zazdrościć. 
5. Wobec zbawiennych napomnień mieć zatwardziałe serce. 
6. Pokutę i nawrócenie aż do śmierci odkładać. II. Siedem grzechów głównych  Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego to:
1. pycha 
2. chciwość 
3. nieczystość 
4. zazdrość 
5. nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu i dążeniu do innych przyjemności 
6. gniew 
7. lenistwo  III. Dekalog i grzechy przeciw niemu  Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
grzechy; zabobony, bałwochwalstwo. wróżbiarstwo i magia, bezbożność, ateizm, agnostycyzm.
2. Nie będziesz brał imienia Boga twego nadaremno.
grzechy: wymawianie imienia Bożego nadaremno, niepotrzebne przysięganie, krzywoprzysięstwo, wiarołomstwo, bluźnierstwo, przekleństwo
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
grzechy: Człowiek nie obchodzi (świętuje) należycie dnia poświęconego Bogu tj. niedzieli oraz innych świąt nakazanych przez Katechizm, czym umniejsza role Boga w swym życiu i obraża go.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 
grzechy: brak szacunku, posłuszeństwa itd. wobec rodziców
5. Nie zabijaj.
zabójstwo, narażanie bez powodu na niebezpieczeństwo innego człowieka, eutanazja, zabójstwo dziecka w łonie matki, współdziałanie w przerywaniu ciąży, eksperymenty na embrionach, samobójstwo, zabijanie w sobie życia duchowego, sumienia, doprowadzanie do zgorszenia innych, szczególnie słabszych i podatniejszych, niszczenie zdrowia fizycznego i psychicznego, torturowanie fizyczne lub psychiczne, terroryzm, okaleczanie ludzkiego ciała
6. Nie cudzołóż.
grzechy: nierząd, gwałt,prostytucja, czyny homoseksualne, pornografia, nieczystość wewnętrzna, rozwiązłość
7. Nie kradnij.
grzechy: kradzież, zatrzymywanie rzeczy pożyczonych, przywłaszczanie sobie rzeczy znalezionych, bogacenie się przez oszustwo, narażanie na straty przez niedotrzymywanie umów, ziszczenie własności cudzej i wspólnej, egoistyczne używanie swojej własności, hazard, dewastowanie przyrody, niewłaściwe traktowanie zwierząt
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
grzechy: brak troski o prawdę w codziennym życiu, posługiwanie się półprawdą, oszczerstwo, mówienie nieprawdy, obmowa, plotki, szkodzenie innym przez rozpowszechnianie podejrzeń, niespełnianie obietnic i niedotrzymywanie tajemnic, obłuda, nieuznawanie własnych błędów, niedocenianie zalet innych, brak sprostowania kłamstwa, obmowy, nieuczciwe osiąganie dobrych wyników (ocen) w szkole i pracy.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
grzechy: świadome i dobrowolne dopuszczanie nieskromnych myśli, wyobrażeń i pragnień, rozbudzanie i podtrzymywanie nieskromnych myśli przez lekturę, oglądanie filmów, czasopism lub stron internetowych o treści erotycznej lub pornograficznej, celowe poszukiwanie tego, co prowadzi do grzechów nieczystych, świadome i dobrowolne podtrzymywanie w pamięci nieskromnych myśli i obrazów.
10.Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.
grzechy: rodzące się uczucia zazdrości, chciwość, skupianie się jedynie na pomnażaniu majątku, materializm, skąpstwo, uczucia nienawiści, nieżyczliwości z powodu tego, co posiadają inni, nieuzasadnione podejrzenia, obmowy, oczernianie innych z powodu tego, co posiadają, brak radości i dziękczynienia Bogu za to, co posiadamy, brak wrażliwości na potrzeby innych ludzi, niedostrzeganie ich potrzeb, niewłaściwa hierarchia wartości (sprawy materialne zasłaniają to, co prowadzi do Boga i ludzi).

zal Pamiętaj, że rachunek sumienia jest modlitwą! 

2.Żal za grzechy & 3.Mocne postanowienie poprawy Pamiętaj, iż musisz żałować za swoje grzechy i chcieć się zmienić. Spowiedź nie ma sensu, jeżeli i tak nie chcesz sie wyzbyć popełnianych grzechów.

4. Szczera spowiedź.& 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Po przeczytaniu tego poradnika, zrobieniu dobrego rachunku sumienia, żalu za grzechy i chęci poprawy możesz iść do spowiedzi. Potem zadośćuczyni Panu Bogu i bliźniemu.